و باز هم افتخاری دیگر برای شرکت شیمی دارویی داروپخش برای سومین سال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر

شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به دریاف لوح صادرکنندگان برتر سال 1397 از سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی شد.