افتخاری دیگر برای شرکت شیمی دارویی داروپخش در سال ۹۶

كسب تنديس برنزين در چهارمين جشنواره رتبه بندي شركتهاي تابعه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي