افتخاری دیگر برای شرکت شیمی دارویی داروپخش در سال ۹۶

کسب تندیس برنزین در چهارمین جشنواره رتبه بندی شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی