افتخار دیگر برای شرکت شیمی دارویی داروپخش در زمینه صادرات

اعطای تندیس و انتخاب شرکت شیمی دارویی داروپخش بعنوان صادر کننده نمونه و برتر سال ۱۳۹۵ از طرف سندیکای تولید کنندگان مواد داروئی، شیمیایی و بسته بندی دارویی