شرکت شیمی داروئی داروپخش میزبان مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین

دکتر محمد رضوانی فر در دیداری صمیمانه با مدیریت ارشد و مدیران واحد های مختلف شرکت شیمی داروئی داروپخش در جریان اهم فعالیتها، دست آوردها و برنامه های استراتژیک آتی این شرکت قرار گرفت.