تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 1397/02/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/02/19 در محل مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی ساختمان شماره 2، برگزار گردید.