معـرفـی صنعت مــواد اولیه دارویــی ایـــران

  معـرفـی صنعت مــواد اولیه دارویــی ایـــران

 

تـوجـه بـه تولید داروی بـا کیفیت و اطمینان از استمـرار آن در هر شـرایط، یکی از دغـدغـه‌هـای واقعی دلسوزان هر کشورمحسوب می‌گردد چرا که هر کشوری کـه دارای فـرهنگی اصیل و متکی به قـدرت و تــوانـایی ملت خود بـاشد همیشه در معــرض تهدید و یـا تحـریـم است. در شـرایط وقــوع بحـران نــه تنها امکان حـذف دارو از سبد عرضه بـه مردم مقدورنمـی‌بـاشد، بلکه مصــرف آن به صــورت تصـاعـدی افــزایش مــی‌یـابـد. بـــدیـن لـــحاظ و بــه سبب اهمیت حرکـت در مسیـرخــودکفــایــــی و قطــع وابستگــی در تـامیــــن مـواد مــوثـره دارویــی از اواسط دهه 60 چند شرکت جهت تــولید ایــن مــواد تـاسیس گــردیـدنـد. پس از یک دوره کـوتاه‌مــدت از اواسط دهــه 70 بــا سیاست‌های حمایتی مناسب دولت شرکت‌هــای خصـــوصــی متعـددی در زمینـه تـــولید مــواد مـوثـره دارویـــی بـــه ایــن جمــع پیوستند. ایـن شرکت‌هـا در حـال حـاضر علاوه برتــولید بیش از 240 قلـم از مــواد موثـره دارویــی و شیمیایـی و قــریب بـه تمـام ملــزومـات مـورد نیـاز بسته‌بنـدی دارویــیبیش از 50 درصـد از مـــواد مـــوثـره مـــورد نیـاز صنعت داروســازی داخــلـی را تــامیــن مــی کنندبـا تـوجه بـه اینـکه مـــواد تـولیــدی ایــن صنعــت بــا نظام سـلامت جــامعـه ســروکــار دارد و بیمــاران در شــــرایط نیــــاز جسمـانـــی از تـــولیــدات آنـها بـهـره مـی‌بــرنـد، متــعهد است مستــمراً در افـــــزایش کیــفیت محصـــول مطــابــق با استــانــــداردهـــای ابـــــلاغـی ملی و بیــن المللـــی تــلاش نمــایند تــــا ضمـن اخـــذ رضـــایت دائـــــم  مصـــرف‌کنندگـان،امـــکان ورود مــواد دارویـی بـی‌کیفیت تهیه شــده در شــرایـط غیــر‌استــانــدارد ازکشورهای خـارجی مســدود گــردد.ایـن تعهد حـرفـه‌ای ، عـلاوه بــر ایجــاد و تــوسعــه عــلوم و فنــون روز‌آمـــد (High Tech) در داخــــل کشــــور و اشتـــغال فـــرزنـــدان مــــرز و بـــوم ،مـــوجـب صیـانت ازسلامت  مردم در زمان‌های بحران خواهد گردید