معـرفـی صنعت مــواد اولیه دارویــی ایـــران

  معـرفـی صنعت مــواد اولیه دارویــی ایـــران

 

تـوجـه بـه توليد داروي بـا كيفيت و اطمينان از استمـرار آن در هر شـرايط، يكی از دغـدغـه‌هـاي واقعي دلسوزان هر كشورمحسوب مي‌گردد چرا که هر کشوری كـه داراي فـرهنگی اصیل و متکی به قـدرت و تــوانـایی ملت خود بـاشد هميشه در معــرض تهدید و يـا تحـريـم است. در شـرايط وقــوع بحـران نــه تنها امكان حـذف دارو از سبد عرضه بـه مردم مقدورنمـي‌بـاشد، بلكه مصــرف آن به صــورت تصـاعـدي افــزايش مــي‌يـابـد. بـــديـن لـــحاظ و بــه سبب اهميت حركـت در مسيـرخــودکفــایــــی و قطــع وابستگــی در تـامیــــن مـواد مــوثـره دارويــي از اواسط دهه 60 چند شركت جهت تــوليد ايــن مــواد تـاسيس گــرديـدنـد. پس از يك دوره كـوتاه‌مــدت از اواسط دهــه 70 بــا سياست‌هاي حمايتي مناسب دولت شركت‌هــاي خصـــوصــي متعـددي در زمينـه تـــوليد مــواد مـوثـره دارويـــي بـــه ايــن جمــع پيوستند. ايـن شركت‌هـا در حـال حـاضر علاوه برتــوليد بيش از 240 قلـم از مــواد موثـره دارويــي و شيميايـي و قــريب بـه تمـام ملــزومـات مـورد نيـاز بسته‌بنـدي دارويــيبيش از 50 درصـد از مـــواد مـــوثـره مـــورد نيـاز صنعت داروســازي داخــلـي را تــاميــن مــی کنندبـا تـوجه بـه اينـكه مـــواد تـوليــدي ايــن صنعــت بــا نظام سـلامت جــامعـه ســروكــار دارد و بيمــاران در شــــرايط نيــــاز جسمـانـــي از تـــوليــدات آنـها بـهـره مـي‌بــرنـد، متــعهد است مستــمراً در افـــــزايش كيــفيت محصـــول مطــابــق با استــانــــداردهـــاي ابـــــلاغـي ملی و بیــن المللـــی تــلاش نمــايند تــــا ضمـن اخـــذ رضـــايت دائـــــم  مصـــرف‌كنندگـان،امـــكان ورود مــواد دارويـي بـي‌كيفيت تهيه شــده در شــرايـط غيــر‌استــانــدارد ازكشورهاي خـارجي مســدود گــردد.ايـن تعهد حـرفـه‌اي ، عـلاوه بــر ایجــاد و تــوسعــه عــلوم و فنــون روز‌آمـــد (High Tech) در داخــــل كشــــور و اشتـــغال فـــرزنـــدان مــــرز و بـــوم ،مـــوجـب صيـانت ازسلامت  مردم در زمان‌هاي بحران خواهد گرديد