اخذ گواهینامه رتبه زرین دو ستاره از مرکز ملی رتبه بندی ایران

طبق ارزیابی مرکز ملی رتبه بندی ایران، شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به اخذ گواهینامه رتبه زرین دو ستاره از مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران شد.