پروانه بهره برداری آزمایشگاه شیمی دارویی داروپخش

شرکت شیمی دارویی داروپخش با در اختیار داشتن پرسنل توانمند و آزمایشگاهی با تجهیزات پیشرفته در صنعت تولید مواد اولیه دارو و نیمه ساخته، موفق به دریافت پروانه بهره برداری (آکرودیته) از آزمایشگاه کنترل سازمان غذا و دارو شده است. این گواهیناهه نشان دهنده مستنداتی قوی، مهارت پرسنل، کالیبراسیون دقیق تجهیزات، آزمایشگاهی مجهز، منظم و دقیق می باشد. حوزه فعالیت آزمایشگاه، کنترل مواد اولیه و جانبی فراورده های دارویی و کنترل میکروبیولوژی می باشد.