شیمی دارویی داروپخش عضو حقوقی اتحادیه مدیریت سبز اروپا

شرکت شیمی دارویی داروپخش بر اساس اصول بنیادین توسعه پایدار، علاوه بر فعالیت های جاری خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی موفق در زمینه تولید مواد موثره دارویی، از جامعه و محیط پیرامون خود نیز غافل نبوده و بین مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، توازن نظام مندی ایجاد کرده و در این مسیر توفیقات ارزشمندی کسب نموده است.
در سالهای 90 و 91 این شرکت در فرایند ارزیابی جایزه مدیریت سبز که متولی آن انجمن مدیریت سبز ایران بوده و در سطح ملی برگزار می شود، حضور یافته و موفق به اخذ گواهینامه تعهد سبز (سطح 2 و3) گردیده و به دلیل انجام اقدامات ارزشمند و متعدد در زمینه مدیریت سبز، این انجمن که نماینده بنیاد جهانی انرژی و اتحادیه مدیریت سبز اروپا می باشد، عنوان رهبر سبز صنایع دارویی کشور را به شیمی دارویی داروپخش اعطا نمود.
اخیرا بر اساس نتایج حاصل از بررسی سوابق، مستندات و مدارک موجود در چگونگی عملکرد سازمانها و صنایع در سال 2018 مطابق مدل مدیریت سبز، شیمی دارویی داروپخش به عنوان عضو حقوقی اتحادیه مدیریت سبز اروپا پذیرفته شد.