حضور شرکت شیمی داروئی داروپخش در نمایشگاه Ingredients and Pharmtech ۲۰۱۷ روسیه

این نمایشگاه در حوزه صنعت دارویی کشورهایCIS، یکی از معتبر ترین نمایشگاههای این منطقه به شمار میرود و شرکت شیمی داروئی داروپخش با عنایت به اینکه کشور روسیه و سایر کشورهای CIS را بعنوان بازار هدف صادراتی انتخاب نموده است، اقدامات اولیه جهت ورود به این بازار را در دستور کار قرار داده است. بیش از 400 شرکت از 29 کشور جهان در این نمایشگاه حضور داشتند.