شرکت شیمی داروئی داروپخش پرچم دار کیفیت با اخذ گواهی های GMP برای بخشهای تولید مواد اولیه از سازمان غذا ودارو

پیرو اخذ گواهی GMPبرای بخشهای تولیدی 3 و پلت ودی سی در سال 1395،افتخار دیگری برای مجموعه شیمی داروئی رقم خورد وباعنایت پروردگار،حمایتهای مدیریت محترم عامل وحمیت وتلاش مدیران متعدوپرسنل کوشای مجموعه،بخشهای 4و5 تولید نیز مزین به گواهی GMP از سوی سازمان غذا ودارو شدند.