رتبه ۳۴۵ در بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال ۹۵ (سال مالی ۹۴)