موفقیت در آزمون مهارت (Proficiency Test) EDQM

آزمایشگاه کنترل شیمی دارویی داروپخش با شرکت در آزمون مهارت (Proficiency Testing) از ارگان بین المللی EDQM، توانست در بین آزمایشگاه های بین المللی، با بدست آوردن Z-Score=0.1 موفقیتی  بزرگ کسب نماید که نشان دهنده اعتبار، دقت و صحت بالای نتایج آزمایشگاه کنترل، صلاحیت و شایستگی پرسنل و دستگاه ها می باشد.