بازدید ایستگاه شماره ۱۱۱ سازمان آتش نشانی، تیم مقابله و رفع آلودگی شیمیایی(HAZMAT)

طبق هماهنگی بعمل آمده با ایستگاه 111 سازمان آتش نشانی که ایستگاه تخصصی در زمینه مقابله و رفع آلودگی شیمیایی(HAZMAT) می باشد بازدیدی از تاریخ 97/04/31 الی 97/05/01 با اهداف ذیل برنامه ریزی و انجام گردید.
1- آشنایی آتش نشانی ایستگاه 111 با مسیر حرکت از محل ایستگاه به محل کارخانه
2- آشنایی با فضای کاری، آگاهی از تجهیزات تولیدی و شناخت فرایند تولید
3- بررسی نقاط ضعف و قدرس و هنچنین بررسی میزان آمادگی آتش نشانان و تجهیزات مقابله در شرایط اضطراری
4- دریافت پیشنهادات جهت بالا بردن سرعت عمل جهت مقابله با حوادث شیمیایی

در نهایت مقرر گردید جهت افزایش هماهنگی و سرعت عمل جهت مقابله با سوانح شیمیایی همکاری فی ما بین در قابل برگزاری دوره های آموزش و مانور مشترک انجام گیرد.