شركت شيمي داروئي داروپخش پرچم دار كيفيت با اخذ گواهي هاي GMP براي بخشهاي توليد مواد اوليه از سازمان غذا ودارو

پيرو اخذ گواهي GMPبراي بخشهاي توليدي 3 و پلت ودي سي در سال 1395،افتخار ديگري براي مجموعه شيمي داروئي رقم خورد وباعنايت پروردگار،حمايتهاي مديريت محترم عامل وحميت وتلاش مديران متعدوپرسنل كوشاي مجموعه،بخشهاي 4و5 توليد نيز مزين به گواهي GMP از سوي سازمان غذا ودارو شدند.