کسب افتخاری بزرگ برای شیمی دارویی داروپخش در کشور

انتخاب مدیر تولید پلت شیمی دارویی داروپخش به عنوان کارگر نمونه سال 98

طرح پیشنهادی مدیر تولید پلت و دی سی شرکت شیمی دارویی دارپخش، آقای مهندس اینانلو، با عنوان تولید صنعتی NPS) sugar sphere)، در جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید کشور، به عنوان طرح برگزیده، انتخاب شد.

طرح تولید صنعتی NPS) sugar sphere) در جشنواره امتنان پس از ارزیابی های متعدد در سطوح استان و کشور، به عنوان یکی از طرحهای برگزیده کشوری معرفی گردید.
جشنواره امتنان مهمترین جشنواره تقدیر از نخبگان جامعه کار و تولید کشور است که هر ساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد و منتخبین آن توسط رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و وزیر کار، مورد تقدیر قرار می گیرند.
لازم به ذکر است طرح های شرکت کننده در جشنواره از سه رسته صنعت، کشاورزی و خدمات بودند که پس از سالها، کارگر نمونه صنعت بواسطه این طرح از بخش دارو انتخاب شده است.