حضور ارزیابان جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شیمی دارویی داروپخش

ارزیابان هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت برای بررسی فرایندها و اثربخشی آنها در شیمی دارویی داروپخش حضور یافتند.