ایده نوآورانه

رویداد تی پی نو

دومین رویداد نوآوری‌های دارویی تی‌پی‌نو در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان

تندیس دانش بنیان

تندیس 4ستاره صادراتی دانش بنیان

تداوم موفقیت های شیمی دارویی داروپخش با کسب تندیس 4 ستاره صادراتی دانش بنیان